تبلیغات
 
 
 
 
 

مربع قرمز را با ماوس بگیرید و از برخورد آن با دیواره و مربعهای آبی جلوگیری کنید . اگر سی ثانیه دوام بیاورید شما یک نابغه هستید
کد بازی یا مشاهده ی دستورالعملهای آن