دستنوشته های محمدجواد میرزابیگی http://mirzabeigi.mihanblog.com 2020-09-17T17:06:40+01:00 text/html 2013-04-04T07:36:53+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگے حضرت امام خامنه ای حفظه الله میهمان فراموش نشدنی ما http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/78 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siy5Hn_520.jpg" alt="افسران - حضرت امام خامنه ای حفظه الله میهمان یک افسرانی..."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;">ساعت 9 شب بهمون گفتن یه مهمان برا خونواده شهید (دایی شهیدم) قراره بیاد.</span></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">گوشی های موبایل و همه وسایل ارتباطاتی مونو قطع کردن !</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">.</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">.</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">بعد دیدیم حضرت امام خامنه ای از ماشین پیاده شدن...</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">.</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">.</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">در حد سکته بود اون لحظه برای ما...</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">.</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">.</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">.</span></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px;">سلام همتونو به حضرت رسوندم.</span></div></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11.111111640930176px; line-height: 17.98611068725586px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siGFzC_300.jpg" alt="افسران - دیشب حضرت ماه مهمان فراموش نشدنی منزل ما بودند..."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siKSFD_265.jpg" alt="افسران - دیشب حضرت ماه مهمان فراموش نشدنی منزل ما بودند..."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/silix2_265.jpg" alt="افسران - دیشب حضرت ماه مهمان فراموش نشدنی منزل ما بودند..."></div> text/html 2013-03-21T05:19:19+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگے نرم افزار "محــــــاسبه نفس" نسخه مخصوص رایانه http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/77 <p style="text-align: center;" align="baseline"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نرم افزار "</span><strong>محــــــاسبه نفس</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">" نسخه مخصوص رایانه</span></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://mirzabeigi.com/" target="_blank" title="محــــــاسبه نفس"><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/Downloads/Mohasebe_Nafs/mohasebe3.png"></a></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font color="#0000CD" style="font-size: large; line-height: 22px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br></font></p><p style="text-align: center;" align="baseline"></p><p style="text-align: center;"><font color="#0000CD" style="font-size: large; line-height: 22px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">رسول خدا صلی الله علیه و آله :</font></p><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; line-height: 22px;"><br></span></div><span style="font-size: large; line-height: 22px; color: rgb(51, 51, 0);"><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: large;">حاسِبوا اَنفُسَکُم</span></font><span style="font-size: 9pt;"><font style="font-size: large;">&nbsp;</font><span style="font-size: large;">قَبلَ اَن تُحاسَبوا و زِنوها قَبلَ اَن توزِنوا&nbsp;</span></span></div></span></font><p></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0); font-size: large; line-height: 22px; text-align: right;">«&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 153, 0);"><font style="font-size: large; line-height: 22px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">خویشتن را محاسبه کنید پیش از آن که به حساب شما برسند و</font></span></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 153, 0);"><font style="font-size: large; line-height: 22px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;خویش را وزن کنید قبل از آن که شما را وزن کنند!&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: large; line-height: 22px; text-align: right;">»</span></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://mirzabeigi.com/" target="_blank" title="محــــــاسبه نفس"><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/Downloads/Mohasebe_Nafs/mohasebe1.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>هدف از طراحی این نرم افزار ثبت خوبی ها و بدی هایی ست&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>که کاربر در هر روز انجام میدهد.&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>&nbsp;محاسبه نفس و ارزیابی رفتار بسیار در احادیث مورد تاکید بوده است.</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><br></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>&nbsp;به کمک این نرم افزار کاربر قادر است تا ویژگی های و خصوصیات رفتاری&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>دلخواه خود ( فضایل و رذایل اخلاقی ) را در نرم افزار مشخص نماید&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>و در هر روز به آن ویژگی و رفتار خود نمره دهد&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>و یا تعداد تکرار آن رفتار را مشخص نماید تا از این طریق خود را به انجام خوبی ها</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>&nbsp;عادت داده و از بدی ها دور نماید و در هر روز از نفس خود حساب کشی کند .&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><br></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>همچنین امکان مقایسه بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه رفتار خود و پیشرفت&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>و یا پسرفت خصوصیات اخلاقی فراهم می گردد . همچنین بعضی از دیون مثل&nbsp;</strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0);">حق الله</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> و </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حق الناس</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> را میتوان در نرم افزار ثبت نمود که در</span><span style="color: rgb(51, 102, 204);"> زمان مناسب</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ادای دین آن را به جا آورد .</span></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بطور مثال با ثبت ویژگی “قضا شدن نماز” در تاریخ و زمان مشخص می تواند در زمان</span></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;مناسب ادای دین نماید و یا ویژگی “ضایع کردن حق الناس” را در صورت مرتکب شدن ،</span></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;با ثبت آن و توضیحات لازم می تواند در زمان مناسب جبران نماید.</span></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></strong></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="5" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>********************</strong></font></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><font size="5" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><font color="#800000">امکانات این نرم افزار :</font></strong></font></p><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; line-height: 13px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;"><font size="2"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>&nbsp;عدم نیاز به نصب (پرتابل)</strong></font></font></div><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>قایل اجرا در تمامی سیستم عامل ها</strong></p><p></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<font style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong><font size="2">امکان تعیین وضعیت و امتیاز دهی خوبی</font></strong></font><strong><font size="2">&nbsp;و بدی های انجام شده در روز&nbsp;</font></strong></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>امکان تعیین جریمه و پاداش</strong></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>نمایش کارنامه اعمال کاربر بصورت روزانه – هفتگی – ماهانه و- سالانه</strong></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>امکان مقایسه و ارزشیابی بصورت روزانه – هفتگی – ماهانه و- سالانه</strong></p><p></p><div style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><strong>امکان نمایش گزارش آماری از نمره هر خصوصیت رفتاری</strong></div><p></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>&nbsp;امکان نمایش گزارش آماری از تعداد جریمه و پاداش</strong></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>&nbsp;امکان تعیین پیام مناسب برای هر روز پس از محاسبه نفس با توجه به امتیاز کاربر</strong></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>امکان ساخت </strong><strong>رمز عبور</strong><strong> در نرم افزار برای حفظ اطلاعات ثبت شده ی کاربر</strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://mirzabeigi.com/" title="محــــــاسبه نفس"><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/Downloads/Mohasebe_Nafs/mohasebe2.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<strong>در قسمت تنظیمات میتوانید لیست اعمال و افعال خوب و بد را مطابق خواسته خود کم یا زیاد نمایید.</strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"></p><div style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(76, 76, 76); font-size: 11px;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"></div><div style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(76, 76, 76); font-size: 11px;"><br></div><div style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(76, 76, 76);"><font size="4"><a href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/Downloads/Mohasebe_Nafs/Mohasebe_nafs.zip" target="_blank" title="دانلود نرم افزار محاسبه نفس">جهت&nbsp;<strong>دانلود</strong>&nbsp;همینجا را کلیک کنید</a></font></div><div style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(76, 76, 76); font-size: 11px;"><br></div><div style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(76, 76, 76); font-size: 11px;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"></div><div style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(76, 76, 76); font-size: 11px;"><strong><font size="2" color="#000000"><font size="3"><font color="Navy"><br></font></font></font></strong></div><div style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><font size="2"><font><font style="color: rgb(51, 102, 0);">حجم : کمتر از 8 مگابایت.</font></font></font></strong></div><p></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p> text/html 2013-03-11T10:46:38+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگے پکیج صوتی بشارت های ظهور ( شماره های 1 تا 5 ) http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/76 <br> <div style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/BesmeLah.png"></div><p> </p><p style="text-align: center;"> .</p><p style="text-align: center;">.</p><div style="text-align: center;">.</div> <center><br>↓----------↓↓----------↓</center> <center> <br><p>.</p> <p>.</p> <p> با <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>بازنشر</strong></span> این پکیج, <span style="color: rgb(0, 102, 51);">سهمی</span> در <u>زمینه سازی ظهور</u>, </p><p> <u>خودسازی</u>, <u>آمادگی تحقق</u> و <u>بشارت</u> خود&nbsp;</p><p>و <span style="color: rgb(0, 102, 153);">بازدیدکننده های</span> وبلاگ و وبسایتمون داشته باشیم.ء</p><p></p><p>.</p><p>.</p>بشـــــــــــارت یک :</center> <center> <table style="direction: rtl; width: 480px; border-color: rgb(61, 127, 198);" border="14px;"> <tbody><tr><td> <table style="direction: rtl;" border="0px"> <tbody><tr><td style="width: 179px;" rowspan="4"> <a title="بشارت های ظهور (بشارت 1) = اولین اثر صوتی گروه سایبری و امربمعروف تعجیل | TaaJiL" target="_blank" href="http://taajil.ir/post/352"> <img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/Pics/150X114/1_150X114.gif" height="114" width="150"></a></td> <td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblack.png">&nbsp;نوای زمینه :</td><td>یوسف صحرایی زهرا کجایی</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblue.png">&nbsp;سخنران :</td><td>آیت الله مجتهدی</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgrey.png">&nbsp;مدت کلیپ :</td><td>02:33</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-coloryellow.png">&nbsp;حجم کلیپ :</td><td>3.52 MB</td> </tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (1)" target="_blank" href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/TaaJiL%281%29.mp3">دانلود پر سرعت</a></td> <td style="color: red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;موضوع :</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (1)" target="_blank" href="http://mjavad514.persiangig.com/audio/TaaJiL/TaaJiL%281%29.mp3">دانلود از پرشین گیگ</a></td> <td rowspan="3" colspan="2">حدیث : قلب مومن در آخرالزمان آب میشود زیرا گناه را میبیند ولی استطاعت تغییر ندارد - دختران بدحجاب و هم خانگی با سگ !</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (1)" target="_blank" href="http://s3.picofile.com/file/7687155799/TaaJiL_1_.mp3.html">دانلود از پیکوفایل</a></td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (1)" target="_blank" href="http://media.afsaran.ir/rdamlpQ.mp3">دانلود از افسران</a></td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table><p><br> </p><br> بشـــــــــــارت دو :<center> <table style="direction: rtl; width: 480px; border-color: rgb(65, 178, 0);" border="14px;"> <tbody><tr><td> <table style="direction: rtl;" border="0px"> <tbody><tr><td style="width: 179px;" rowspan="4"> <a title="بشارت های ظهور (بشارت 2) = دومین اثر صوتی گروه سایبری و امربمعروف تعجیل | TaaJiL" target="_blank" href="http://taajil.ir/post/352"> <img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/Pics/150X114/2_150X114.gif" height="114" width="150"></a></td> <td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblack.png">&nbsp;نوای زمینه :</td><td>روزای بی تو چه غمگینه</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblue.png">&nbsp;سخنران :</td><td>حجت الاسلام پناهیان</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgrey.png">&nbsp;مدت کلیپ :</td><td>05:05</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-coloryellow.png">&nbsp;حجم کلیپ :</td><td>4.68 MB</td> </tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (2)" target="_blank" href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/TaaJiL%282%29.mp3">دانلود پر سرعت</a></td> <td style="color: red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;موضوع :</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (2)" target="_blank" href="http://mjavad514.persiangig.com/audio/TaaJiL/TaaJiL%282%29.mp3">دانلود از پرشین گیگ</a></td> <td rowspan="3" colspan="2">سُفیانی (استکبار جهانی امروز) نقشه خاورمیانه را به هم میریزد - فوت عبدالله - نسبت به علامات اهل بیت بی احترامی نکنیم - اهل بیت که بیکار نبودند مردم را سرکار بگذارند !!! آقا روح الله عزیز خودمان از نشانه های ظهور هستند !</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (2)" target="_blank" href="http://s2.picofile.com/file/7687190107/TaaJiL_2_.mp3.html">دانلود از پیکوفایل</a></td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (2)" target="_blank" href="http://media.afsaran.ir/rdanytC.mp3">دانلود از افسران</a></td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table><p><br></p>بشـــــــــــارت سه :<br> <center> <table style="direction: rtl; width: 480px; border-color: rgb(214, 83, 0);" border="14px;"> <tbody><tr><td> <table style="direction: rtl;" border="0px"> <tbody><tr><td style="width: 179px;" rowspan="4"> <a title="بشارت های ظهور (بشارت 3) = سومین اثر صوتی گروه سایبری و امربمعروف تعجیل | TaaJiL" target="_blank" href="http://taajil.ir/post/352"> <img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/Pics/150X114/3_150X114.gif" height="114" width="150"></a></td> <td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblack.png">&nbsp;نوای زمینه :</td><td>مهـــدی بیــــا</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblue.png">&nbsp;سخنران :</td><td>حجت الاسلام پناهیان</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgrey.png">&nbsp;مدت کلیپ :</td><td>05:07</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-coloryellow.png">&nbsp;حجم کلیپ :</td><td>4.72 MB</td> </tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (3)" target="_blank" href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/TaaJiL%283%29.mp3">دانلود پر سرعت</a></td> <td style="color: red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;موضوع :</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (3)" target="_blank" href="http://mjavad514.persiangig.com/audio/TaaJiL/TaaJiL%283%29.mp3">دانلود از پرشین گیگ</a></td> <td rowspan="3" colspan="2">حمله نظامی به عراق از راه جنوب و تصرف بغداد بدون درگیری ! خبر دقیق ائمه : سُفیانی اول و سُفیانی دوم 6 ماه قبل ظهور - هوشیار باشیم - ارزش اخبار مربوط به آخرالزمان را پایین نیاوریم - ائمه قصد داشتند معمای سرگرم کننده مطرح کنند !!؟</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (3)" target="_blank" href="http://s1.picofile.com/file/7687192361/TaaJiL_3_.mp3.html">دانلود از پیکوفایل</a></td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (3)" target="_blank" href="http://media.afsaran.ir/rdaaUEL.mp3">دانلود از افسران</a></td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table><p><br></p>بشـــــــــــارت چهار :<br> <center> <table style="direction: rtl; width: 480px; border-color: rgb(108, 108, 195);" border="14px;"> <tbody><tr><td> <table style="direction: rtl;" border="0px"> <tbody><tr><td style="width: 179px;" rowspan="4"> <a title="بشارت های ظهور (بشارت 4) = چهارمین اثر صوتی گروه سایبری و امربمعروف تعجیل | TaaJiL" target="_blank" href="http://taajil.ir/post/352"> <img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/Pics/150X114/4_150X114.gif" height="114" width="150"></a></td> <td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblack.png">&nbsp;نوای زمینه :</td><td>ابا صالح بیــــا</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblue.png">&nbsp;سخنران :</td><td>حجت الاسلام پناهیان</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgrey.png">&nbsp;مدت کلیپ :</td><td>04:46</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-coloryellow.png">&nbsp;حجم کلیپ :</td><td>4.39 MB</td> </tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (4)" target="_blank" href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/TaaJiL%284%29.mp3">دانلود پر سرعت</a></td> <td style="color: red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;موضوع :</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (4)" target="_blank" href="http://mjavad514.persiangig.com/audio/TaaJiL/TaaJiL%284%29.mp3">دانلود از پرشین گیگ</a></td> <td rowspan="3" colspan="2">قواعد ظهور : ظهور بعد از یأس - ظهور بعد از شکست همه تئوری های مدیریت عالم - پایان تئوری دموکراسی - قیام ایرانیان در آخرالزمان - شهپید بهشتی : جامعه ای نمونه بسازیم و به جهانیان ارائه کنیم تا ظهور رخ دهد</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (4)" target="_blank" href="http://s1.picofile.com/file/7687197846/TaaJiL_4_.mp3.html">دانلود از پیکوفایل</a></td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (4)" target="_blank" href="http://media.afsaran.ir/rdam4SU.mp3">دانلود از افسران</a></td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table><p><br></p>بشـــــــــــارت پنج :<br> <center> <table style="direction: rtl; width: 480px; border-color: rgb(22, 82, 40);" border="14px;"> <tbody><tr><td> <table style="direction: rtl;" border="0px"> <tbody><tr><td style="width: 179px;" rowspan="4"> <a title="بشارت های ظهور (بشارت 5) = پنجمین اثر صوتی گروه سایبری و امربمعروف تعجیل | TaaJiL" target="_blank" href="http://taajil.ir/post/352"> <img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/Pics/150X114/5_150X114.gif" height="114" width="150"></a></td> <td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblack.png">&nbsp;نوای زمینه :</td><td>تو فرشته ای یا بشری </td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorblue.png">&nbsp;سخنران :</td><td>حجت الاسلام پناهیان</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgrey.png">&nbsp;مدت کلیپ :</td><td>05:07</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-coloryellow.png">&nbsp;حجم کلیپ :</td><td>4.69 MB</td> </tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (5)" target="_blank" href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/taajil.ir/besharat/TaaJiL%285%29.mp3">دانلود پر سرعت</a></td> <td style="color: red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;موضوع :</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (5)" target="_blank" href="http://mjavad514.persiangig.com/audio/TaaJiL/TaaJiL%285%29.mp3">دانلود از پرشین گیگ</a></td> <td rowspan="3" colspan="2">از قواعد ظهور : روشن شدن حق از باطل (کاروان غزه) - وقتی ظهور رخ میدهد منتظران میگویند انتظار نداشتیم به این سرعت اتفاق بیفتد ! امر فرج یک شبه توسط خدا صورت میگیرد ! مرجعیت حوزه علمیه قم در عالم - اللهم صل علی محمد و آل محمد</td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (5)" target="_blank" href="http://s3.picofile.com/file/7687150749/TaaJiL_5_.mp3.html">دانلود از پیکوفایل</a></td></tr> <tr><td><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/button-colorgreen.png">&nbsp;<a title="Besharat (5)" target="_blank" href="http://media.afsaran.ir/rdaAND1.mp3">دانلود از افسران</a></td></tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table> <br><p>.</p><p>.</p><p>.</p><center><br>↑----------↑ التمـــــاس دعـــــا ↑----------↑</center><p><br> </p><p><br></p></center></center></center></center></center> text/html 2013-03-06T06:21:48+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگے موج وبلاگی " دوست شهیدت کیه !؟"ء http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/75 <p style="text-align: center;">.</p><p style="text-align: center;"><strong>----------------------------------------------↓ </strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: left;" align="baseline"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif" style="font-size: 9pt;"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://mirzabeigi.com/category/27/shahid_friend" target="_blank" title="موج وبلاگی "><img src="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/shahid_friend_logo.gif"></a><a href="http://mirzabeigi.com/category/27/shahid_friend" target="_blank" title="موج وبلاگی " style="font-size: 9pt;"><img src="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/shahid_friend_logo.gif"></a><a href="http://mirzabeigi.com/category/27/shahid_friend" target="_blank" title="موج وبلاگی " style="font-size: 9pt;"><img src="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/shahid_friend_logo.gif"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp;<strong>خیلــــــــی ها</strong><span style="font-size: 9pt;"> را صــــــــدا میزنند &nbsp;&nbsp;</span><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"></p><p style="text-align: center;">امـّـــا</p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">تنها </span><strong>عده ای</strong><span style="font-size: 9pt;"> میشنوند !&nbsp;</span><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="4" style="color: rgb(255, 204, 255); background-color: rgb(51, 102, 0);">گام به گام عملی و مستند دوستی و انس با روح یک شهید</font></strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: start;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/iran-Flag=Favicon=Mirzabeigi.gif" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">هممون میدونیم&nbsp;<strong>شهید&nbsp;</strong>زندست و به&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 102);"><strong>انقلابی&nbsp;</strong></span>که به ثمر رسونده, سر میزنه و مدام اونو از گزند خطرات و تهدیدات حفظ میکنه.&nbsp;</span><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/iran-Flag=Favicon=Mirzabeigi.gif" style="font-size: 9pt;"></p><p style="text-align: start;"><br></p><p style="text-align: start;">حالا تصور کنیم یا یکی از شهدا بتونیم رابطه&nbsp;<strong>دوستی - عاطفی</strong>&nbsp;برقرار کنیم....&nbsp;</p><p style="text-align: start;">فکر میکنین چه اتفاقی میفته !؟</p><p style="text-align: start;"><br></p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;روح شهید با روح شما&nbsp;<strong>رفیق و همراه</strong>&nbsp;میشه.</p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;از فردا&nbsp;<strong>حضور&nbsp;</strong>شهید رو همیشه کنار خودتون احساس میکنید چون روح شما همیشه همراهتونه !</p><p style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;در طول روز&nbsp;<strong>هواتونو داره</strong>&nbsp;( موقع درس خوندن, نماز و انجام طاعات, غذا خوردن, مسجد رفتن, گردش و همه فعالیته ها.... )&nbsp;</span></p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;براتون مدام&nbsp;<strong><u>دعا</u></strong>&nbsp;میکنه چون شهدا فوق العاده&nbsp;<strong>رفیق باز</strong>&nbsp;بودن و هستند !</p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;نه تنها برای&nbsp;<strong>نماز صبح</strong>&nbsp;که بعد از مدتی برای خوندن&nbsp;<strong>نماز شب هایی باصفا</strong>&nbsp;بیدارتون میکنن.</p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;در هر مرحله از زندگی که چند گزینه انتخاب داشته باشید, به راحتی گزینه اصلح رو نشونتون میدن.</p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif"><strong>&nbsp;لذت</strong>&nbsp;بندگی, عبادت, طاعت و معنویت رو به دوست خودشون خواهند چشاند.</p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;برای جوونهای در آستانه ازدواج, یه&nbsp;<strong>همسر خوب</strong>&nbsp;پیدا میکنن. یه دختر خانم یا آقا پسر خوب که اتفاقا اونم به شهید شما ارادت داره !!!</p><p style="text-align: start;">حالا به این مثلث فکر کنین :</p><p style="text-align: start;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/triangle2.png" style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="3">شما</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font size="6">+</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 51, 153);"><strong>دوست شهید شما</strong></span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font size="6">+</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;همسر شما (ارادتمند دیگر شهید)</span></p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="text-align: start;"></p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;و در نهایت و اوج این رابطه این مثلث شکل خواهد گرفت :</p><p><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/triangle2.png" style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="3">شما</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font size="6">+</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 51, 153);"><strong>دوست شهید شما</strong></span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font size="6">+</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font size="6" style="color: rgb(51, 153, 0);">خــدا</font></p><p></p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;<strong>نسئل الله منازل الشهداء</strong></p><p style="text-align: start;"><br></p><p></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><p>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p><p></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt; text-align: start;">&nbsp;گام (1) : <strong><u>انتخاب</u></strong> فقط 1 شهید</p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">گام (2) : <strong><u>عهد</u></strong> بستن با شهید</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">گام (3) : <strong><u>شناخت</u></strong> شهید</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">گام (4) : <strong><u>هدیه ثواب اعمال</u></strong> خود به روح شهید</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">گام (5) : <strong><u>درگیر کردن</u></strong> خود با شهید</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/red_blinker.gif" style="font-size: 9pt; text-align: start;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">گام (6) : <strong><u>عدم گناه</u> </strong>در حضور رفیق !</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">گام (7) : <strong><u>اولین پاسخ</u> </strong>شهید</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">گام (8) : <strong><u>حفظ و تقویت</u></strong> رابطه تا شهادت</span></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://mirzabeigi.com/category/27/shahid_friend" alt="لبخند شهید ~~~ موج وبلاگی " align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/shahid_friend.jpg" style="font-size: 9pt;"></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 0, 0);">این آموزش توسط یکی از شهدای موجود در پوستر فوق ( بصورت الهام به یکی از دوستان مورداعتماد حقیر ) &nbsp;ارائه شده که بنده سراپاتقصیر وظیفه بازنشر اونو دارم و بابت این لطف الهی بینهایت شاکرم.</span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend.jpg"></p><p style="text-align: start;"></p><p style="text-align: center;">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p><div><p style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font size="5">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg">&nbsp;<span style="color: rgb(51, 0, 153); text-align: center;">گام (1) :</span><span style="color: rgb(51, 0, 153); text-align: center;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><u>انتخاب</u></strong><span style="text-align: center;">&nbsp;</span></span><span style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">فقط 1 شهید</span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> :</span></span></font></p><p style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span>&nbsp; &nbsp;خیلی مهمه فقط <strong>یک شهید</strong> انتخاب کنید. نگید من به یه گُردان شهید رو میزنم بلکه یکیشون جوابمو بده !&nbsp;</font></span><span style="font-size: small; text-align: center;">شهدا در آخرالزمان اینقد غریب و مظلوم اند که منتظر یه نیت پاک و باصفا هستن تا خودشونو نشون بدن.</span></p><p style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><strong> آلبوم شهدا</strong><font size="2"> رو باز کنید یا میتونید از عکس بالا کمک بگیرید. اولین ملاک انتخاب شهید </font><strong>قیافه و صورت</strong><font size="2"> شهیده. ببینید با </font><strong><font size="3">لبخند</font></strong><font size="2"> کدوم شهید<u> ته دلتون خالی</u> میشه،<u> ذوق</u>&nbsp;میکنید، به وجد میایید !؟</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong> آفرین. درسته. این همون دوست شماست.</strong></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align: right;"></p><p><font size="5"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg">&nbsp;گام (2) :&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><u>عهد</u></strong>&nbsp;بستن با شهید</span></font><font size="5" style="color: rgb(51, 0, 153);"> :</font></p><p><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یه جا که جلو چشمتون باشه بنویسید و امضاءکنید :</span></p><p><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با دوست شهیدم <strong>عهد </strong>میبندم پای رفاقت او تا لحظه شهادت خودم خواهم موند و از <strong>تذکرات</strong> دوستانه او به هیچ وجه رو بر نمیگردونم.</span></p><p><span style="font-size: small; text-align: center;"><br></span></p><div><font size="5"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg">&nbsp;گام (3) :&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><u>شناخت</u></strong>&nbsp;شهید</span></font><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">:</span></div><div><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تا میتونید از دوست شهیدتون اطلاعات جمع آوری کنید. ( عکس, متن, صوت, کلیپ, دستنوشته, وصیتنامه, خاطرات همرزمان, خاطرات همسر شهید, پوستر و ....)</span></div><div><span style="font-size: small; text-align: center;">بصورت خرید از فروشگاه و &nbsp;دانلود از اینترنت.</span></div><div><span style="font-size: small; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="font-size: small; text-align: center;"><br></span></div><p></p><p style="text-align: right;"><font size="5"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg">&nbsp;گام (4) :&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><u>هدیه ثواب اعمال</u></strong>&nbsp;خود به روح شهید</span></font><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">:</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; از همین الان هر کار خیر و ثوابی انجام میدید مثل ( نماز واجب و مستحبی, ادعیه, زیارات, صدقه, حتی درس خواندن برای رضایت خدا, روزه و خمس و زکات و ....) سریع در ابتدا یا انتهای آن به زبان بیاورید :</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;"><strong>( خدایا طاعت من اگرچه ناقص است ولی یه نسخه از ثوابشو هدیه میکنم به روح دوست شهیدم )</strong></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">طبق روایات نه تنها از ثواب شما کم نمیشه بلکه بابرکت تر هم خواهد شد !</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;توجه :</span> مطمئناً شهید با کمالات و رتبه ای که داره نیازی به ثواب ماها نداره. پس دلیل این گام چیه !؟؟</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 153);"> جواب :</span> شما با اینکار <strong>ارادت</strong> و <strong>خلوص نیت</strong> و <strong>علاقتونو</strong> به شهید نشون میدید. یعنی به شهید میگید چیزی بهتر از ثواب اعمال یافت نکردم که تقدیم دوست کنم.</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;"><br></span></p><p style="text-align: right;"><font size="5"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg">&nbsp;گام (5) :&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><u>درگیر کردن</u></strong>&nbsp;خود با شهید</span></font><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">:</span></p><p style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font size="3">░</font></span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;">سریعا همین الان عکس بک گراند گوشی موبایلتونو عوض کنین و عکس شهید رو بذارید.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">از امروز همه پیامک ها و تماس هاتون توسط دوست شما بررسی میشه !</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; text-align: start;">░&nbsp;</span><span style="font-size: small;">همینکارو برای دسکتاپ کامپیوتر هم انجام بدید.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; text-align: start;">░ </span><span style="font-size: small;">&nbsp;محل کارتون, کیف جیبی, داشبورد ماشین, هرجا میتونید یه عکس یا نشونه از شهیدتون بذارید.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: medium;">▒</span><span style="font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;">&nbsp;صبح اولین نفر به دوست شهیدتون صبح بخیر بگید و شب هم آخرین شب بخیر...</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; text-align: start;">▒ در طول روز تا میتونید با روح شهید حرف بزنید.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; text-align: start;">▒&nbsp;</span><span style="font-size: small;">مدام به او فکـــــــر کنید.</span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: right;"><font size="5"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/red_blinker.gif" style="text-align: start;">&nbsp;&nbsp;گام (6) :&nbsp;</span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><strong><u>عدم گناه</u>&nbsp;</strong>در حضور رفیق !</span></font><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">:</span></p><p style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><strong><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خود شهید اسم این گام رو گذاشته : </font><font size="3">آخرین حجاب !</font></strong></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">روح شهید تا این گام 5 بسیار بسیار از شما راضیه و تمایل شدیدی به شروع رابطه داره ولی !</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp;آیا در حضور دوستی معنوی روحانی به این باصفایی میتوان گناه کرد !؟</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp;نگاه هامون, رابطمون با همکلاسی های نامحرم و اساتید نامحرم, چت با نامحرم, غیبت, دروغ, کاهل نمازی, کم فروشی, کم کاری در شغل, بداخلاقی در منزل و .....&nbsp;</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; جواب این سوال با خود شما....</strong></span></p><p style="text-align: right;"><font size="5"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg">&nbsp;گام (7) :&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><u>اولین پاسخ</u>&nbsp;</strong>شهید</span></font><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">:</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کمی صبر و استقامت در گام 6 آنچنان شیرینی ای در این گام برای شما خواهد داشت که در گام بعدی انجام گناه براتون سخت تر از انجام ندادن اونه !</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ░&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">با افتخار منتظر</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">برخی نشانه ها باشید&nbsp;</span><span style="font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;:</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خواب دوست شهیدتونو میبینید.</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مکاشفه ای در روز.</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دعوت به قبور شهدا و راهیان نور جنوب و غرب.</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پیامی, نشانه ای, گفتگویی و ......</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;انواع روزی های معنوی جدید...</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;"><br></span></p><p style="text-align: right;"></p><p class=" " dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/green-tik.jpg">&nbsp;گام (8) :&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><u>حفظ و تقویت</u></strong>&nbsp;رابطه تا شهادت</span></font><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-size: x-large;">:</span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گام های سختی را گذرانده اید. درست است ؟</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">مطمئناً</span><span style="font-size: small;">&nbsp;با شیرینی ای که چشیده اید از این مسیر خارج نخواهید شد.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="text-align: start;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif">&nbsp;<strong>نسئل الله منازل الشهداء</strong></p><p style="text-align: start;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: start;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: start;"></p><p style="text-align: center;">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p><div></div><p></p><p style="text-align: start;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: start;"><strong><font size="4">دانلود پوستر " دوست شهیدت کیه !؟ "</font></strong></p><p style="text-align: start;"><br></p><p style="text-align: start;">&nbsp; برای تسهیل کار دوستان, پوستری بصورت پشت و رو در قطع A4 بصورت رنگی و باکیفیت بالا طراحی شده.</p><p style="text-align: start;">حتما یک نسخه پرینت و در پایگاه مسجد و محله و دانشگاهتون نصب کنید.</p><p style="text-align: start;">این پیام بایستی به گوش جهانیان برسد.</p><p align="baseline" style="text-align: start;"><br></p><p style="text-align: start;" align="baseline"><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/mirzabeigi.com/shahid_friend/pooster-sh1=little.png" style="font-size: 9pt;"><img src="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/mirzabeigi.com/shahid_friend/pooster-sh2=little.png"></p><p style="text-align: start;"><img src="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/pooster-sh1=little.png" alt="طرح پشت جلد پوستر" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;<img src="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/pooster-sh2=little.png" style="font-size: 9pt;"></p><p style="text-align: start;"><br></p><p style="text-align: start;">فرمت PDF : &nbsp;<a href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/mirzabeigi.com/shahid_friend/pooster-shahid_friend.pdf" target="_blank" title="دانلود پی دی اف پوستر " style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود اصلی</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; / &nbsp;&nbsp;<a href="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/pooster-shahid_friend.pdf" target="_blank" title="دانلود پی دی اف دوست شهید از سرور شرکت گواشیر">لینک کمکی اول</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;/ &nbsp;<a href="http://mjavad514.persiangig.com/shahid_friend/pooster-shahid_friend.pdf" target="_blank" title="دانلود پی دی اف دوست شهید از سرور پرشین گیگ">لینک کمکی دوم&nbsp;</a></p><p style="text-align: start;">فرمت Xps : &nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/mirzabeigi.com/shahid_friend/pooster-shahid_friend.xps" title="دانلود ایکس پی اس پوستر ">لینک دانلود اصلی</a></span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">/ &nbsp;&nbsp;<a href="http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/pooster-shahid_friend.xps" target="_blank" title="دانلود ایکس پی اس دوست شهید از سرور شرکت گواشیر">لینک کمکی اول</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;/ &nbsp;<a href="http://mjavad514.persiangig.com/shahid_friend/pooster-shahid_friend.xps" target="_blank" title="دانلود ایکس پی اس دوست شهید از سرور پرشین گیگ">لینک کمکی دوم</a>&nbsp;</span></p><p style="text-align: start;">فرمت Doc : &nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/mirzabeigi.com/shahid_friend/pooster-shahid_friend.docx" target="_blank" title="دانلود وورد پوستر ">لینک دانلود اصلی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">/ &nbsp;&nbsp;<a href=" http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/pooster-shahid_friend.docx">لینک کمکی اول </a>&nbsp; &nbsp; / &nbsp;<a href="http://mjavad514.persiangig.com/shahid_friend/pooster-shahid_friend.doc" target="_blank" title="دانلود وورد دوست شهید از سرور پرشین گیگ">لینک کمکی دوم&nbsp;</a></span></p><p style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">PNG&nbsp;</span>کیفیت بالا : <span style="color: rgb(255, 51, 102);">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="http://up-mazloum.ir/TaaJiL/mirzabeigi.com/shahid_friend/pooster-shahid-friend.zip" target="_blank" title="دانلود پی ان جی با کیفیت پوستر ">لینک دانلود اصلی</a></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">/ &nbsp;&nbsp;<a href=" http://govashir-co.ir/TaaJiL/shahid_friend/pooster-shahid_friend.zip" target="_blank" title="دانلود پی ان جی کیفیت بالا &nbsp;">لینک کمکی اول</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; / &nbsp; <a href="http://mjavad514.persiangig.com/shahid_friend/pooster-shahid_friend.zip" target="_blank" title="دانلود پی ان جی &nbsp;دوست شهید از سرور پرشین گیگ">لینک کمکی دوم&nbsp;</a></span></p><p style="text-align: start;"><br></p><p style="text-align: start;"><a href="http://media.afsaran.ir/sicblq_535.jpg">دانلود طرح روی پوستر (<span style="font-size: 9pt;">از&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">سرور افسران)</span></a></p><p style="text-align: start;"><u><a href="http://media.afsaran.ir/si80eN_535.jpg">دانلود طرح پشت پوستر<span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">(</span><span style="font-size: 9pt;">از&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">سرور افسران)</span></a></u></p><p style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;"><br></span></p><p style="text-align: start;"></p><p></p><p style="text-align: center;">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p><div></div><p></p><p></p><p></p></div><p></p><p style="text-align: start;"></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جهت آشنایی و ارتباط با منبع اصلی و درج نظراتو شواهد و تجربیات خود&nbsp; ( جهت درج درمجموعه بزرگ " دوست شهیدت کیه !؟ " ) میتوانید با سایت گروه سایبری وامربمعروف تعجیل </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">(</span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><a href="http://taajil.ir" target="_blank" title="گروه سایبری و امربمعروف تعجیل | TaaJiL">Http://TaajiL.ir</a></span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">) </span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و یا منحصرالینک : </span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><a href="http://mirzabeigi.com/category/27/shahid_friend" target="_blank" title="موج وبلاگی ">http://mirzabeigi.com/category/27/shahid_friend</a></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در ارتباط باشید.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;خاطرات, تجربیات و شواهد خود را در پیامی خصوصی به این آدرس ارسال کنید :</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">http://mirzabeigi.com/comments/?blogid=mjm-eng&amp;postid=1016&amp;timezone=12600</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">تا با نام خودتون یا نام مستعارتون در مجموعه بزرگ "دوست شهیدت کیه !؟" چاپ و در اختیار تمامی سربازان امام زمان (عجل الله) در کل کشور قرار گیرد.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 0, 204);"><strong>در صحبت های خصوصی با دوست شهیدت منو هم یاد کن.</strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 0, 204);"><strong><br></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 0, 204);"><strong><br></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif" style="font-size: 9pt; text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif" style="font-size: 9pt; text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif" style="font-size: 9pt; text-align: center;"><img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/shahid_friend_logo.gif" style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"></p><div style="text-align: start;"><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">.</p><p style="text-align: center;"><strong>----------------------------------------------↑</strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p></div><p><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"><p style="font-family: tahoma;"><span style="color: rgb(51, 102, 204);"><font size="3">کافیه پس از بازنشر این مطلب معنوی, فقط&nbsp;<strong>یکی&nbsp;</strong>از بازدیدکننده هاتون مسیر زندگیش&nbsp;<strong>عوض&nbsp;</strong>شه !&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: tahoma;"><span style="color: rgb(51, 102, 204);"><font size="3">اونوقته که دین و دنیا و آخرتتون تضمینه انشالله تعالی.</font></span></p></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"><br></div><p></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><strong>التماس دعـــــا</strong>&nbsp;<img src="http://up-mazloum.ir//TaaJiL/PicS/All1/roz_icon.gif" style="font-size: 9pt;"></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">الاحقر</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 0, 204);">.&nbsp;</span>میرزابیگی.</p><p></p><p></p><p></p> text/html 2013-02-14T09:36:08+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگے رفاقت و دوستی با شهید حاج حسین خرازی بسیار جواب داده ... http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/74 <div class="post_media" style="margin: 0px 2px 15px 0px; padding: 0px; width: 540px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;"><div class="portlet" id="media_161682" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="portlet-content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="media_photoset" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; max-height: none;"><div class="media_row " data-collapsed="250" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; cursor: pointer; overflow: hidden; height: 250px;"><div class="media_box image ifImageIsSmall" title="http://media.afsaran.ir/siJ7rd_100.jpg" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; display: inline-block; float: right; position: relative; text-align: center; width: 535px;"><img title="/media/51263?lid=161682" src="http://media.afsaran.ir/siJ7rd_485.jpg" alt="افسران - عکس شهادت شهید خرازی به همراه دلنوشته..." style="border: none; margin: 0px auto;"></div></div></div></div></div></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a class="avatar" href="http://taajil.ir" style="color: rgb(79, 79, 79); text-decoration: initial; float: right; margin: 0px 0px 0px 10px; width: 36px; height: 36px;"><img src="http://media.afsaran.ir/tsij0YD_36" alt="taajil" style="border: none; width: 36px; height: 36px;"></a><font color="#000099">بخند که لبخند گل زیباست.</font><br><font color="#5b5f61">میدانـــــــــــم داری به دنیایی که من سخت به آن چسبیده ام </font><font color="#006600">میخندی</font><font color="#5b5f61">...</font><br><font color="#3333ff">ولی دعایی کن من هم سوار بر بال ملائک، آسمانی شوم...</font><br><font color="#5b5f61">نسئل الله منـــــــــازل الشهداء.</font></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#5b5f61">-----------------------------------------------------------------------------------------</font></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#5b5f61">سردار شهید خرازی همانند سردار شهید زین الدین جزو شهیدانی هستند که بسیار بسیار با عالم دنیا ارتباط دارند&nbsp;</font></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#5b5f61">و به دوستان خود سر میزنند !</font></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(91, 95, 97);">-----------------------------------------------------------------------------------------</span></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(91, 95, 97);">از این ذخایر استفاده کنیم.</span></div> text/html 2012-12-29T23:36:09+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی مادرم تو را به سیاهی چادرت هوایشان را داشته باش. http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; font-size: medium;">خواهرِ مهربانم,</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; font-size: medium;"><br></span></div><font size="3"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">هم پیمان با ارباب قسم خورده شان&nbsp;</span><strong style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">شیطان رجیم،</strong></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;میخواهند حجاب را از سر فرشتگان ایرانی بردارند...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">///////////////</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">مادرم تو را به سیاهی چادرت هوایشان را داشته باش.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></span></font><div><div style="text-align: center;"><font color="#5b5f61" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/sigAHW_475.jpg" alt="افسران - مادرم تو را به سیاهی چادرت هوایشان را داشته باش."></div></div> text/html 2012-12-21T10:40:56+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی رهبرم, برای افسران جوانت دعا کن. http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siNvCC_400.jpg" alt="افسران - رهبرم, برای افسران جوانت دعا کن."></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">رهبرم, تو با چشمان نازنینت دوردستی را میبینی که من حتی با فکرم نمیتوانم به آنجا دست پیدا کنم؛</font></div></span><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="3">پس خوشحالم دل و دینم را تکیه داده ام به ولایت تو...</font></span></div><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="2">رهبرم, برای افسران جوانت دعا کن.</font></div></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff">تا آخر عمر ناچیزم پاسدار ولایت فقیه خواهم ماند.</font></div></span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دست جانبازت در دستان مهدی موعود عجل الله...</div></span><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="2">انشاءالله تعالی.</font></span></div> text/html 2012-12-16T12:27:17+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی دختـر اگــر یتـیـم شــود پـیــر میـشـود /// از زنــدگـی بـدون پــــدر سیــر میــشـود //// دشـمـن بــه او نــگـاه خـریــدار مـی کند خـب شـاهـزاده بـــوده و تحـقیــر میـشـود http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/71 <div class="post_header" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 50px; overflow: hidden; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;"><div class="post_title" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 50px; text-align: justify; vertical-align: middle; display: -webkit-box; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-pack: center; -webkit-box-align: center;"><h1 style="font-family: afsFont; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 23px; margin: 0px 10px; max-height: 45px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 460px;">سلام بر دُردانه ات یا حسین....</h1></div></div><div class="post_main" style="margin: 0px; padding: 5px 0px; position: relative; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;"><div class="post_media" style="margin: 0px 2px 15px 0px; padding: 0px; width: 540px;"><div class="portlet" id="media_158716" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="portlet-content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="media_photoset" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; max-height: none;"><div class="media_row " data-collapsed="370" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; cursor: pointer; overflow: hidden; height: 370px;"><div class="media_box image ifImageIsSmall" title="http://media.afsaran.ir/siRHNr_100.jpg" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; display: inline-block; float: right; position: relative; text-align: center; width: 535px;"><img title="/media/48175?lid=158716" src="http://media.afsaran.ir/siRHNr_448.jpg" alt="افسران - دختـر اگــر یتـیـم شــود پـیــر میـشـود /// از زنــدگـی بـدون پــــدر سیــر میــشـود //// دشـمـن بــه او نــگـاه خـریــدار مـی کند خـب شـاهـزاده بـــوده و تحـقیــر میـشـود" style="border: none; margin: 0px auto;"></div></div></div></div></div></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify;"><a class="avatar" href="http://www.afsaran.ir/user/profile/taajil" style="color: rgb(79, 79, 79); text-decoration: initial; float: right; margin: 0px 0px 0px 10px; width: 36px; height: 36px;"><img src="http://media.afsaran.ir/tsifl9G_36" alt="taajil" style="border: none; width: 36px; height: 36px;"></a><font color="#3333ff">دختـر اگــر یتـیـم شــود پـیــر میـشـود<br>از زنــدگـی بـدون پــــدر سیــر میــشـود</font><br><font color="#5b5f61">////////////////</font><br><font color="#5b5f61">هـم سـن و سـالها همـه اورانشان دهند</font><br><font color="#5b5f61">دلنــازک است دخـتــر و </font><font color="#3333ff">دلـگیــر</font><font color="#5b5f61"> میــشـود</font><br><font color="#5b5f61">////////////////</font><br><font color="#5b5f61">وقتی که گیسوان سـری پنـجه می خورد</font><br><font color="#5b5f61">هرتــاب آن چـو حـلقــه زنـجـیــر میــشـود</font><br><font color="#5b5f61">////////////////</font><br><font color="#5b5f61">اصـلـا رقیــه نـه... بـــخــدا مــرد بـی هـوا</font><br><font color="#5b5f61">بـایــک شتــاب ضـربـه زمیــنگیــر میشود</font><br><font color="#5b5f61">////////////////</font><br><font color="#3333ff">دشـمـن بــه او نــگـاه خـریــدار مـی کند<br>خـب شـاهـزاده بـــوده و تحـقیــر میـشـود</font><br><font color="#5b5f61">////////////////</font><br><font color="#5b5f61">پایش بسـوی قبـله کشیـد و به نـاز گفت:</font><br><font color="#3333ff">امشـب اگــر نیــایــی پــدر دیــر میــشود</font></div></div> text/html 2012-12-11T12:26:51+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی دایرکـتوری افسران ارزشی = دعوت به تبادل لینک 12 گانه و شرکت در دایرکتوری http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/70 <p style="text-align: center;" id="yui_3_7_2_18_1352731413273_117"><font size="2"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_130"><span id="yui_3_7_2_1_1352731413273_1803" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بسمه تعالی</span></span></font></p><p style="text-align: right;" id="yui_3_7_2_18_1352731413273_111"><font size="2"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_131"><span id="yui_3_7_2_1_1352731413273_1903" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به : ارزشـی نویسان سراسر کشور</span></span></font></p><p id="yui_3_7_2_18_1352731413273_135" style="text-align: right;"><font size="2"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_134"><span id="yui_3_7_2_1_1352731413273_1926" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از : <a target="_blank" href="http://directory.blogfa.com/">دایرکـتوری افسران ارزشی</a> </span></span></font></p><p id="yui_3_7_2_18_1352731413273_119" style="text-align: right;"><font size="2"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_138"><span id="yui_3_7_2_1_1352731413273_1928" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">موضوع : دعوت به تبادل لینک 12 گانه و شرکت در دایرکتوری</span></span></font></p><p id="yui_3_7_2_18_1352731413273_128" style="text-align: right;"><font size="2"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_144"><span id="yui_3_7_2_1_1352731413273_1930" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سلام علیکم</span></span></font></p><p id="yui_3_7_2_18_1352731413273_148" style="text-align: right;"><font size="2"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_147"><span id="yui_3_7_2_1_1352731413273_2002" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با صلوات بر محمّد و آل محمّد و با احترام به استحضار شما میرساند " <span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_205" style="color: rgb(51, 102, 255);">دایـرکتوری افـــسران ارزشــی</span> " با همراهی <strong>دایرکتوری حامیان ولــایت</strong> ، <strong>دایرکتوری یوسف زهرا</strong>&nbsp; و همکاری طراح ارزشی عزیز (<strong>ثامن تم</strong>)&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با رویکرد زمینه سازی تعجیل و ظهور&nbsp; ، پیروی و حمایت از ولایت و حمایت از ارزشی نویسان </span> افتتاح گردید . این دایرکتوری از 12 سایت و وبلاگ&nbsp; ارزشی برتر کشور تشکیل شده است .&nbsp; </span></span></font></p><p id="yui_3_7_2_18_1352731413273_123" style="text-align: right;"><font size="2"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_152"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_89" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">برای دریافت اطلاعات بیشتر به<a target="_blank" href="http://directory.blogfa.com/"> </a><a target="_blank"><span id="yui_3_7_2_18_1352731413273_157" style="text-decoration: underline;">آ</span></a><a href="http://directory.blogfa.com/">درس مرجع</a> دایرکتوری</span> مراجعه کنید</span></font></p><p id="yui_3_7_2_18_1352731413273_159" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_7_2_18_1352731413273_163" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><font size="2"><br></font></p><div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://directory.blogfa.com/"><img src="http://s3.picofile.com/file/7554602147/Directory12.gif"></a><a target="_blank" href="http://directory.blogfa.com/"><img src="http://s3.picofile.com/file/7554602147/Directory12.gif"></a><a target="_blank" href="http://directory.blogfa.com/"><img src="http://s3.picofile.com/file/7554602147/Directory12.gif"></a><a target="_blank" href="http://directory.blogfa.com/"><img src="http://s3.picofile.com/file/7554602147/Directory12.gif"></a></div> text/html 2012-12-10T23:37:31+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی اومد پیشم گفت: خیلی دلم گرفته. روضه "میخونی؟؟؟شای د " دیگه فرصت نباشه!!!!! http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/69 <div class="post_header" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 50px; overflow: hidden; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;"><div class="post_title" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 50px; text-align: justify; vertical-align: middle; display: -webkit-box; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-pack: center; -webkit-box-align: center;"><h1 style="font-family: afsFont; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 23px; margin: 0px 10px; max-height: 45px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 460px;"><br></h1></div></div><div class="post_main" style="margin: 0px; padding: 5px 0px; position: relative; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right;"><div class="post_media" style="margin: 0px 2px 15px 0px; padding: 0px; width: 540px;"><div class="portlet" id="media_156540" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="portlet-content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="media_photoset" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; max-height: none;"><div class="media_row " data-collapsed="373" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; cursor: pointer; overflow: hidden; height: 373px;"><div class="media_box image ifImageIsSmall" title="http://media.afsaran.ir/sikIEt_100.jpg" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 0px; display: inline-block; float: right; position: relative; text-align: center; width: 535px;"><img title="/media/45758?lid=156540" src="http://media.afsaran.ir/sikIEt_264.jpg" alt="افسران - اومد پیشم گفت: خیلی دلم گرفته. روضه &quot;میخونی؟؟؟شای د &quot; دیگه فرصت نباشه!!!!!" style="border: none; margin: 0px auto;"></div></div></div></div></div></div><div class="post_content" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; border-right-width: 5px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(231, 236, 239); color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; max-height: none; overflow: hidden; text-align: justify;"><a class="avatar" href="http://www.afsaran.ir/user/profile/taajil" style="text-decoration: initial; color: rgb(79, 79, 79); float: right; margin: 0px 0px 0px 10px; width: 36px; height: 36px;"><img src="http://media.afsaran.ir/tsifl9G_36" alt="taajil" style="border: none; width: 36px; height: 36px;"></a>اومد پیشم گفت: خیلی دلم گرفته. روضه میخونی؟؟؟شاید دیگه فرصت نباشه!!!!!<br>//////////////////////<br>گفتم! برو شب عملیاته! خیلی کار دارم!!!!!<br>//////////////////////<br>رفت و با دوستش برگشت! اصرار که فقط چند دقیقه!!!!!! خواهش میکنم ....<br>//////////////////////<br>3تایی نشستیم<br>گفتم:چه روضه ای؟<br>گفت:دلم هوای عباس ع کرده!<br>منم شروع کردم!<br>//////////////////////<br>ای اهل حرم میر علمدار نیامد.علمدار نیامد!<br>سقای حرم سید و سالار نیامد.علمدار نیامد!<br>//////////////////////<br>کلی وقت با همین2بیت گریه کردند.رهاشون کردم ب حال خودشون!<br>عملیات با رمز یا ابالفضل العباس شروع شد...&nbsp;<br>//////////////////////<br>بیسیم زدم وضعیتشو بپرسم<br>گفتند:<br>چند لحظه قبل شهید شد با دست بریده و نارنجک به دست ! :((</div></div> text/html 2012-11-17T11:51:08+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی شـــاپرک نشین رو شـــونم ...... شــونه هام درد میکنه ! http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/68 <img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://media.afsaran.ir/siANNR_170.jpg"><strong><font size="4"><br></font></strong><div><strong><font size="4"><br></font></strong></div><div><strong><font size="4"><br></font></strong></div><div><strong><font size="4">شـــاپرک نشین رو شـــونم <br>&nbsp; &nbsp; </font></strong><p></p><p><strong><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; شــونه هام درد میکنه !</font></strong></p><p><strong><font size="4"><br>&nbsp; &nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="4">نزن هی بـــــوسه به گـــونم <br>&nbsp; &nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گـــونه هام درد میکنه !!</font></strong></p><p><br></p><p><br></p><p style="text-align: center; "><font size="3">امشب همه جا روضه ی حضرت رقیه (س ) میخونن.</font></p><p style="text-align: left; "></p><div style="text-align: center; "><font size="3">التماس دعا از همه دوستان خوبم</font></div><p style="text-align: left; "></p><p></p><p></p> </div> text/html 2012-11-17T11:34:43+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی ترتیب متعارف نامگذاری شب‏های دهه‏ی اول ماه محرم به قرار زیر است: http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/67 <span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب اول ـ مسلم بن عقیل علیه‏السلام&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب دوم ـ ورود به کربلا (روضه ی ورودیه)</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب سوم ـ حضرت رقیه علیهاالسلام</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب چهارم ـ فرزندان حضرت زینب علیهاالسلام، حضرت حر علیه‏السلام، فرزندان مسلم علیهماالسلام.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب پنجم ـ عبدالله بن حسن علیه‏السلام، حضرت زهیر علیه‏السلام، حضرت حبیب بن مظاهر علیه‏السلام.&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب ششم ـ قاسم بن الحسن علیه‏السلام.&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب هفتم ـ حضرت علی اصغر علیه‏السلام.&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب هشتم ـ حضرت علی اکبر علیه‏السلام.&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب نهم ـ حضرت عباس علیه‏السلام (شب تاسوعا).&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب دهم ـ حضرت امام حسین علیه‏السلام، وداع، (شب عاشورا).&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب یازدهم ـ شام غریبان.&nbsp;</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">شب دوازدهم ـ حضرت امام سجاد علیه‏السلام.</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.afsaran.ir/siGnmo_300.jpg" alt=""></div><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; ">نام گذاری این شب‏ها به طور تعیّنی و با گذشت زمان صورت گرفته است و واضع خاصی ندارد. این کار از ناحیه‏ی مدّاحان و ذاکران اهل بیت علیهم‏السلام به تقلید از شب‏های خاصی مانند: عاشورا و تاسوعا انجام گرفته است. این نام گذاری بر اساس جایگاه شهیدان کربلا، نزدیکی هر یک از آنان به نقطه‏ی وحدت بخش کربلا؛ یعنی امام حسین علیه‏السلامو هم آهنگی شور و التهاب مراسم و روضه‏ی آنان با مرکز شور آفرین شب عاشورا، صورت می‏گیرد. هم چنین دیگر شب‏های ماه محرم و شب‏های ماه صفر، دهه‏ی عزاداری حضرت زهرا علیهاالسلام و امیر المؤمنین علیه‏السلام، به تقلید از این شب‏ها نام نهاده شده است.&nbsp;</span> text/html 2012-11-02T15:02:20+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی ظهر غدیر تا ظهر عاشورا .... http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/66 <font size="3"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 51); ">چه کوتاه است فاصله ظهر غدیر تا ظهر عاشورا&nbsp; !!!!</span></strong></font><p style="color: rgb(204, 0, 51); "><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز بالارفتن دست علی تا روز بالارفتن سر حسین !</strong></font></p><p><br></p><p>&nbsp;<font size="3"> همانانی که از حیدر دست کشیدند,</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سر فرزند او را ....</font></p><p><br></p><p><br></p><p style="color: rgb(0, 153, 51); "><font size="4">مراقب ولایت علی ابن ابیطالب باشیم </font></p><p style="color: rgb(0, 153, 51); "><font size="4">که تمام ثوابهای دنیا بی ولایت او در روز قیامت پوچ و بی بهره است.</font></p><p> </p> <br><br><br> <br><br> <p style="text-align: center; "><a target="_blank" href="http://mirzabeigi.com/"><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong><img src="http://mjavad514.persiangig.com/image/All5/emam-zaman.jpg"></strong></span></a></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; color: rgb(102, 204, 255); "><font size="3"><strong>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ</strong></font></p><p style="text-align: left; color: rgb(102, 204, 255); "> </p><p style="text-align: center; "><strong><font color="#32CD32">انتظار, نشستن و</font></strong></p> <div style="text-align: center; "><strong><font color="#A9A9A9">منتظر ماندن نیست...</font></strong></div><p style="text-align: center; color: rgb(102, 204, 255); "> <strong><font color="#ff0000">انتظار در مبارزه است! </font></strong></p><p style="text-align: center; "><font size="3"><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong><span style="color: rgb(0, 102, 0); ">ما تا ظهور ایستاده ایم ...</span></strong></span></font></p> text/html 2012-10-30T20:04:22+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی میلاد چهـــارمین عـلی (ع) بر شما دوست عزیز مبارک... http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/65 <p align="baseline">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://mjavad5.persiangig.com/image/PicS-Of-Mataleb/milad_emam_hadi1390.jpg" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" dir="RTL" lang="FA">بخدا هر چـی که داریـــم</span></p><p><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" dir="RTL" lang="FA">هر چی شور وعشق و شادی</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" dir="RTL" lang="FA">همه لـطف اهـل بیت ست</span></p><p><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" dir="RTL" lang="FA">&nbsp;&nbsp; کَرَم حضرت هــــــــــــادی....</span></p><p><br></p><p><br></p><p style="text-align: center;" class=" "><font size="4"><span dir="RTL" lang="FA"><br></span></font></p><p style="text-align: center;" class=" "><font size="4"><span dir="RTL" lang="FA">میلاد <blink style="color: rgb(0, 102, 0);"><strong>چهـــارمین عـلی</strong></blink> <span>&nbsp;</span>بر شما دوست عزیز مبارک.</span></font></p><p></p> text/html 2012-10-10T10:03:46+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی ثواب روزه روز دحو الارض ( 25 ذیقعده ) ( جمعه 21 مهر 1391 ) http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center; "><p style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></span></p><p style="text-align: left; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong><br></strong></span></p><div style="text-align: right; "><font color="#8080ff" face="tahoma" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; <font size="5">روز <span class="highlight" style="color: rgb(204, 0, 51); ">دحوالارض</span> جزء <span style="color: rgb(153, 51, 204); ">چهار</span> روز معروفی است که روزه آن</font></span><font size="5"> <span lang="AR-SA"><span class="highlight">ثواب</span> <span style="color: rgb(153, 51, 102); ">هفتاد سال</span> روزه گرفتن را دارد</span></font></font><font size="5"> !!</font></div><p style="text-align: left; "><br></p><p style="text-align: left; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><br></span></p><span style="font-size: 12px; " class="Text2" id="C3031_LblContent"><p dir="rtl" align="justify"> </p></span></div><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>به نام خداوند بخشند و مهربان</strong></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong><br></strong></span></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">به نام خداوندی که می خواهد به هر وسیله ای بندگانش را بیامرزد و به بهشت راهی کند!</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">به نام خداوندی که ره هفتاد ساله را ، یک روزه رفتن به بندگانش آموخت !!</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">و به نام&nbsp; پروردگار مهربانی که فرشتگانش را مأمور کرد تا از برای بندگانش طلب عفو نمایند !!!</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; "><a href="http://dl.piy.ir/uploads/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6.jpeg" target="_blank" rel="nofollow"><img alt=" روز دحوالارض روزی برابر با هفتاد سال" src="http://dl.piy.ir/uploads/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6.jpeg" title="روز دحوالارض" class="aligncenter size-full wp-image-7211" height="196" width="257"></a></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: right; "><font color="#8080ff" face="tahoma" size="2"><span lang="AR-SA">&nbsp; روز بیست و پنجم ذیقعده، هم‏زمان با <span class="highlight">دحوالارض</span> یعنی گسترش یافتن زمین است.</span></font></p><div> </div><p style="text-align: right; "><font color="#8080ff" face="tahoma" size="2"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در شب</span>&nbsp;<span lang="AR-SA">این روز حضرت ابراهیم و حضرت عیسی</span>&nbsp;<span lang="AR-SA">علیهماالسلام به دنیا آمده‏&nbsp; اند. <br> </span></font></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: right; "><font color="#8080ff" face="tahoma" size="2"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همچنین این روز به عنوان روز قیام امام زمان مهدی</span>&nbsp;<span lang="AR-SA">موعود(عج) معرفی شده است. </span></font></p><div style="text-align: center; "><font size="3"><strong><br>اعمال شب و روز دحو الارض</strong>:</font></div><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; "><strong>۱. روزه:</strong></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">همانطور که در بالا ذکر شد روزه در این روز مطابق با یکی از آن چهار روز است که در تمام سال بفضیلت روزه ممتاز است.</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; "><strong>۲. نماز:</strong></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">نمازی که در کتب شیعه قمیین روایت شده است.</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">آن دو رکعت است در وقت چاشت در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره و الشمس بخواند و بعد از سلام نماز بخواند لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ پس دعا کند و بخواند یَا مُقِیلَ الْعَثَرَاتِ أَقِلْنِی عَثْرَتِی یَا مُجِیبَ الدَّعَوَاتِ أَجِبْ دَعْوَتِی یَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ اسْمَعْ صَوْتِی وَ ارْحَمْنِی وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِی وَ مَا عِنْدِی یَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِکْرَامِ .</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; "><strong>۳. دعا :</strong></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">خواندن این دعا است که شیخ در مصباح فرموده مستحب است خواندن آن.</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">اللَّهُمَّ دَاحِیَ الْکَعْبَةِ وَ فَالِقَ الْحَبَّةِ وَ صَارِفَ اللَّزْبَةِ وَ کَاشِفَ کُلِّ کُرْبَةٍ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ مِنْ أَیَّامِکَ الَّتِی أَعْظَمْتَ حَقَّهَا وَ أَقْدَمْتَ سَبْقَهَا وَ جَعَلْتَهَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ وَدِیعَةً وَ إِلَیْکَ ذَرِیعَةً وَ بِرَحْمَتِکَ الْوَسِیعَةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ الْمُنْتَجَبِ فِی الْمِیثَاقِ الْقَرِیبِ یَوْمَ التَّلاقِ فَاتِقِ کُلِّ رَتْقٍ وَ دَاعٍ إِلَی کُلِّ حَقٍّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الْأَطْهَارِ الْهُدَاةِ الْمَنَارِ دَعَائِمِ الْجَبَّارِ وَ وُلاةِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ أَعْطِنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا مِنْ عَطَائِکَ الْمَخْزُونِ غَیْرَ مَقْطُوعٍ وَ لا مَمْنُوعٍ [مَمْنُونٍ‏] تَجْمَعُ لَنَا بِهِ التَّوْبَةَ وَ حُسْنَ الْأَوْبَةِ یَا خَیْرَ مَدْعُوٍّ وَ أَکْرَمَ مَرْجُوٍّ یَا کَفِیُّ یَا وَفِیُّ یَا مَنْ لُطْفُهُ خَفِیٌّ الْطُفْ لِی بِلُطْفِکَ وَ أَسْعِدْنِی بِعَفْوِکَ وَ أَیِّدْنِی بِنَصْرِکَ وَ لا تُنْسِنِی کَرِیمَ ذِکْرِکَ بِوُلاةِ أَمْرِکَ وَ حَفَظَةِ سِرِّکَ وَ احْفَظْنِی مِنْ شَوَائِبِ الدَّهْرِ إِلَی یَوْمِ الْحَشْرِ وَ النَّشْرِ وَ أَشْهِدْنِی أَوْلِیَاءَکَ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِی وَ حُلُولِ رَمْسِی وَ انْقِطَاعِ عَمَلِی وَ انْقِضَاءِ أَجَلِی اللَّهُمَّ وَ اذْکُرْنِی عَلَی طُولِ الْبِلَی إِذَا حَلَلْتُ بَیْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَی وَ نَسِیَنِیَ النَّاسُونَ مِنَ الْوَرَی وَ أَحْلِلْنِی دَارَ الْمُقَامَةِ وَ بَوِّئْنِی مَنْزِلَ الْکَرَامَةِ وَ اجْعَلْنِی مِنْ مُرَافِقِی أَوْلِیَائِکَ وَ أَهْلِ اجْتِبَائِکَ وَ اصْطِفَائِکَ وَ بَارِکْ لِی فِی لِقَائِکَ وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الْعَمَلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بَرِیئا مِنَ الزَّلَلِ وَ سُوءِ الْخَطَلِ اللَّهُمَّ وَ أَوْرِدْنِی حَوْضَ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اسْقِنِی مِنْهُ مَشْرَبا رَوِیّا سَائِغا هَنِیئا لا أَظْمَأُ بَعْدَهُ وَ لا أُحَلَّأُ وِرْدَهُ وَ لا عَنْهُ أُذَادُ وَ اجْعَلْهُ لِی خَیْرَ زَادٍ وَ أَوْفَی مِیعَادٍ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ اللَّهُمَّ وَ الْعَنْ جَبَابِرَةَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ بِحُقُوقِ [لِحُقُوقِ‏] أَوْلِیَائِکَ الْمُسْتَأْثِرِینَ اللَّهُمَّ وَ اقْصِمْ دَعَائِمَهُمْ وَ أَهْلِکْ أَشْیَاعَهُمْ وَ عَامِلَهُمْ وَ عَجِّلْ مَهَالِکَهُمْ وَ اسْلُبْهُمْ مَمَالِکَهُمْ وَ ضَیِّقْ عَلَیْهِمْ مَسَالِکَهُمْ وَ الْعَنْ مُسَاهِمَهُمْ وَ مُشَارِکَهُمْ اللَّهُمَّ وَ عَجِّلْ فَرَجَ أَوْلِیَائِکَ وَ ارْدُدْ عَلَیْهِمْ مَظَالِمَهُمْ وَ أَظْهِرْ بِالْحَقِّ قَائِمَهُمْ وَ اجْعَلْهُ لِدِینِکَ مُنْتَصِرا وَ بِأَمْرِکَ فِی أَعْدَائِکَ مُؤْتَمِرا اللَّهُمَّ احْفُفْهُ بِمَلائِکَةِ النَّصْرِ وَ بِمَا أَلْقَیْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْأَمْرِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مُنْتَقِما لَکَ حَتَّی تَرْضَی وَ یَعُودَ دِینُکَ بِهِ وَ عَلَی یَدَیْهِ جَدِیدا غَضّا وَ یَمْحَضَ الْحَقَّ مَحْضا وَ یَرْفِضَ الْبَاطِلَ رَفْضا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلَی جَمِیعِ آبَائِهِ وَ اجْعَلْنَا مِنْ صَحْبِهِ وَ أُسْرَتِهِ وَ ابْعَثْنَا فِی کَرَّتِهِ حَتَّی نَکُونَ فِی زَمَانِهِ مِنْ أَعْوَانِهِ اللَّهُمَّ أَدْرِکْ بِنَا قِیَامَهُ وَ أَشْهِدْنَا أَیَّامَهُ وَ صَلِّ عَلَیْهِ [عَلَی مُحَمَّدٍ] وَ ارْدُدْ إِلَیْنَا سَلامَهُ وَ السَّلامُ عَلَیْهِ [عَلَیْهِمْ‏] وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.</p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">امیدوارم در این روز معنوی با بدن روزه و لبان تشنه به یاد ما هم باشید و با دعاهای خیرتان ما را در این جهاد فرهنگی یاری نمائید .</p><div style="text-align: center; "> </div><h5 style="text-align: center; "><span style="color: rgb(128, 128, 128); ">منابع : مفاتیح الجنان ، قسمت اعمال ماه ذی القعده و پایگاه شیعه آنلاین</span></h5><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 102); ">امسال روز دحو الارض در جمعه هفته جاری واقع شده.</p><p style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 102); ">حیفه در روز تعطیل از این فیض عظیم بی بهره بمونیم.</p><p style="text-align: center; "><br></p><p style="text-align: center; "><br></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>ما تا ظهور ایستاده ایم</strong></span></p><div style="text-align: center; "> </div><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><strong>اللهم عجل لولیک الفرج</strong></span></p> text/html 2012-09-27T14:55:43+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی خدایا ... http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/63 <font size="3">خدایا بارها دقیقا ً همان جایی <span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold; ">دستم</span> را گرفتی که میتوانستی <span style="color: rgb(102, 51, 0); font-weight: bold; ">مچم</span> را بگیری ...</font> &nbsp;&nbsp; <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><br><font size="3"><br>عیب از تو نیست که گاهی تو را بزرگ میبینم و گاهی کوچک,<br>این تو نیستی که بزرگ میشوی و کوچک,<br><br>این منم که گاهی <span style="text-decoration: underline; ">نزدیک</span> میشوم و گاهی <span style="text-decoration: underline; ">دور...<br><br></span><span style="font-style: italic; color: rgb(51, 0, 153); ">مرا همیشه به خودت نزدیک دار چون تو خود همیشه به من نزدیکی ولی من غافل !</span><span style="text-decoration: underline; "><br><br><br></span></font>برگرفته از وبلاگ دوست ارزشی و خوبم رضــــا فضلی&nbsp; ( با تلخیص ) &nbsp; :&nbsp; http://rezafazli90.blogfa.com<br><br><br><br><br> text/html 2012-09-27T03:03:32+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی تبعیدگـــــــــــاه http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/61 <font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br><br>چشمهایمان را بشوییم,</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">درصدی هرچند ناچیز برای این جمله ارزش قائل بشیم که :</span><br><br><br><font size="4"><br></font></font><div style="text-align: center;"><font size="4">دنیــــا <span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);">تبعیــــدگــــاه</span> انسانهاست.<br><br></font><font size="4">چند روزی در <span style="color: rgb(153, 102, 51);">تبعید </span>به سر میبریم و برخواهیم گشت.</font><br><br></div><font size="4"><br><br><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">آیا این چند روز کوتاه ارزش اینهمه حرص و جوش و حسادت و رقابت و شکایت و دروغ و فریب و گناه رو داره !!!؟</span><br><br><br>دنیا رو خیلی جدی گرفتیم.<br><br><br>کمی مقاومت درمقابل شهوات...<br>بزودی از این تبعیدگاه <span style="color: rgb(0, 102, 0);">خلاص</span> خواهیم شد.<br><br>یاعلی.</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br> text/html 2012-09-26T16:25:35+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی گناه شوخی با نامحرم : http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/62 <br><div style="text-align: center;"><a href="http://mirzabeigi.com" target="_blank" title="ܔ° -- گروه سایبری مهندس میرزابیگی --ܔ°"><img src="http://mjavad514.persiangig.com/image/All4/chat%20-%20Copy.jpg"></a></div><p></p> text/html 2012-09-05T12:21:05+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی ...علف هرز... http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/60 <font size="4"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علف هرز اگه <span style="color: rgb(51, 51, 255);">قدر </span>خودشو بیشتر میدونست <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرجــــایی <span style="color: rgb(0, 102, 0);">سبـــز</span> نمی شد,<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مطمئنا <span style="color: rgb(51, 51, 255);">با ارزش</span> بود.</font>!!<br> text/html 2012-08-28T07:34:20+01:00 mirzabeigi.mihanblog.com محمدجواد میرزابیگی ... زمان و زمــــــــــانه ... http://mirzabeigi.mihanblog.com/post/59 <font size="3"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتی پرنده ای زنده است, مورچه ها را میخورد...<br><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);" size="3">امــــّـــــــــا با گذشت زمان ...</font><br><br></div><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنگام مرگش, مورچه ها او را میخورند !!<br><br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک درخت, میلیونها چوب کبریت میسازد...<br><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);" size="3">امــــّـــــــــا با گذشت زمان ...</font><br></div><font style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);" size="3"><br></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فقط یک چوب کبریت برای نابود کردن آن کافیست !!! </font><br><br><br><br><br style="font-style: italic;"><div style="text-align: center;"><br style="font-style: italic;"><font style="font-style: italic;" size="4">&nbsp; در زنـــدگی هیچکس را تحقیر یا اذیت و آزار نکنیم !</font><br><font style="font-style: italic;" size="4">شاید اکنون <span style="color: rgb(204, 102, 0);">قــــدرتمند</span> بـــاشیم ,</font><br><font style="font-style: italic;" size="3">&nbsp;ولی یادمان نرود :</font><br><br><font style="font-weight: bold;" size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">زمـــــــــــــــــان</span> از ما <span style="color: rgb(204, 102, 0);">قــــــــدرتمندتر</span> است !</font>@<br></div>